Et Kackleed
Musik und Text: Traditional
Loss m'r ens e Leedche vum Kacke singe
kacke es e herrlich Dinge
kacke es en jroße Nut
denn wenn de nit mieh kacke kanns
dann bes de dut.

Kacke müsse och de Nonne
Buure kacken en de Tonne
die Knächte un die Mägde
die kacken en d'r Stall
Kinder dat sin Pute, die kacken üvverall.

Op nem Scheff deit mer en et Wasser drieße
beim Spazierjang kackste en de Wiese
wä he bei uns em Städtche wunnt
dä kack en d'r Kanal
un wä et richtich ielich hät
dä kack he en d'r Saal.

Wä vill friss muß och vill kacke
wä nit oppass kack sich opd e Hacke
wä jän decke Öllich iss
dä kack met vill Jestank
un wä de "flöcke Otto" hät
kack sich die Beincher lang.

Su künnte mir noch lang vum Kacke singe
denn et es e herrlich Dinge
dröm rode mir üch all
dot drieße weich un rund
wä immer richtich kacke kann
dä bliev jesund.
© Bläck Fööss