Mir klääve am Lääve
Musik: Traditional - Text: Bläck Fööss
Wenn mer morje kei Bier mih kritt, weil et kei Wasser jitt,
wenn et morje kei Fleisch mih met Ääpele jöv,
dat wör e Verhängnis, wör wie em Jefängnis,
d'r Anfang vum Eng, doch met uns läuf dat nit.

REFRAIN: Denn mir Kölsche, mir klääve wie d'r Düvel am Lääve
uns Kölsche nimmp keiner - ejal wat och weed -
dä Spaß für ze laache, dä Bock jet ze maache,
mir klääve am Lääve, uns kritt keiner klein.

Wenn ihr meint, dat dä janzen Dreck Platz do am Himmel hätt'
wenn ihr meint, unsre Bösch wör noch kräftich jenoch,
dann dot noch jet schwade, e paar Jöhrcher wade,
dat mät nix, ihr schafft et, nur uns schafft ihr nie.

Refrain: Denn mir Kölsche ...

Un wenn ihr meint, dat et sech'rer weed, wemmer jet rüsten deit,
wenn ihr meint, wä am lauteste schreit, wör em Räch,
dann haut üch de Köpp en, domet mer üch loss sin,
denn ohne üch kumme mer vill besser zeräch.

Refrain: Denn mir Kölsche ...

Un wenn irjendwer sät, für uns Äd wör et längs ze spät,
un wenn irjendwer meint, et wör alles am Eng,
dann dot üch verschanze, doch gläuvt uns, mer pflanze
noch hück e jung Bäumche met Woozele en.

Refrain: Denn mir Kölsche ...

© Bläck Fööss